0899 70 13 13 info@13group.eu

Запис на заповед

Какво представлява записът на заповед? Как да гарантираме вземането си със запис на заповед?  Кога да използваме запис на заповед?  Приложен образец на запис на заповед!

В бизнеса даването или получаването на пари се случва непрекъснато, но често условията за връщане биват пренебрегвани от страните, което води до възникването на редица спорове и неприятни усложнения. Записът на заповед е едно универсално правно средство – безусловно писмено обещание, което служи като гаранция за връщането на определена парична сума. Записът на заповед може да обезпечава всякакъв вид договори като има обезпечителна функция. В този смисъл кредиторите имат интерес да разполагат с правно средство посредством, което максимално бързо да съберат вземането си.

Използвай Запис на заповед, ако:
 • Даваш или предстои да дадеш пари на някой и искаш да си гарантираш, че той ще ти ги върне.
 • Получаваш или предстои да получиш пари от някой и искаш да му гарантираш, че ще ги върнеш без излишни проблеми.
 • Нямаш друго основание (например не си сключил писмен договор), на което да ти се дължи определена парична сума.
Важно!!!
 • Издаването на запис на заповед е изключително опростено и се прави единствено от лицето, което дължи връщането на пари, без участието на нотариус и други формалности.
 • Записът на заповед трябва да бъде в писмена форма, за да отговаря на изискванията на закона и се издава в един екземпляр, който остава в кредитора.
 • Законът не поставя времеви рамки за издаването на запис на заповед. Това може да стане към момента на даване/получаване на паричната сума или на по-късен етап.
Допълнителна информация:

В чл. 535 и чл. 536 от Търговския закон е уредено задължителното съдържание, което законът изисква към Записа на заповед, а именно:

 1. наименованието „запис на заповед“ в текста на документа на езика, на който е написан;
 2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;
 3. падеж;
 4. място на плащането;
 5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;
 6. дата и място на издаването;
 7. подпис на издателя;

Допълнителни разяснения и насоки:

 • При издаване на Записа на заповед е важно да се посочи падежът (датата, на която трябва да се върне паричната сума). Според закона, когато падежът не е определен, сумата се дължи при поискване от страна на лицето, в чиято полза е издаден документът. В този случай може да се иска изпълнение в срок от една година от датата на издаване, като издателят може да удължи или да намали този срок едностранно преди издаване на Записа на заповед.
 • С този документ ще имаш възможност да добавиш и допълнителни клаузи като “без протест”, “без разноски” и “не на заповед”.
 • Клаузата “без протест” означава, че издателят няма да има право да откаже да приеме записа на заповед или да плати сумата, дължима по него.
 • Клаузата “без разноски” означава, че поемателят няма да може да претендира заплащане на разноски, които е направил във връзка със събиране на сумата по записа.
 • Клаузата “не на заповед” означава, че поемателят няма да може да прехвърли правата по записа на заповед чрез джиро (отбелязване на самия документ или на допълнителен лист, че правата по него са прехвърлени на друго лице). Той обаче ще може да прехвърли правата чрез договор за цесия.

Щрихиране на процедурата по издаване на изпълнителен лист

Производството пред съда се образува чрез подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение. В това производството, съдът проверява дали са налице изискуемите от закона реквизити, без които записът на заповед би бил недействителен. След проверката на редовността на записа на заповед, съдът издава заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на кредитора. Въз основа на тях се образувано изпълнително производство при частен или държавен съдебен изпълнител срещу длъжника.

При подадено заявление по чл. 417 от ГПК, основано на запис на заповед, длъжникът по същия може да възрази писмено по реда на чл. 414 от ГПК. В тази хипотеза кредиторът-ищец следа да предяви иск за установяване на вземането си. При редовен от външна страна запис на заповед и направено общо оспорване на вземането от ответника, ищецът не е длъжен да сочи основание на поетото от издателя задължение за плащане и да доказва възникването и съществуването на вземане по каузално правоотношение.

Обобщение: Записът на заповед предоставя на кредитора един по-бърз, но достатъчно ефективен начин за снабдяване с изпълнителен лист срещу длъжника, въз основа на който да бъде образувано изпълнително производство за събиране на вземането.

В случай че имате затруднения при събиране на вземания и не Ви се правят допълнителни разходи за съдебни дела, не се колебайте да ни потърсите безплатно/www.13group.eu/! Ние можем да поемем всички разходи съдебни дела и извършим  всички необходими действия за събирането на Вашите вземанията.

Плащате възнаграждение само при успех!

Без разходи, без разноски, без такси, без загуба на време!

Можете да ни намерите на www.13group.eu  или 0899 701313

ПРИЛОЖЕНИ: 1. ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД- ИЗТЕГЛИ ТУК;

                            2. ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИС НА ЗАПОВЕД- ИЗТЕГЛИ ТУК

 

Договор за заем – тук

Събиране на суми по фактура – тук

Какво представлява заповедното производство – тук

 

LinkedIn
LinkedIn
Share