0899 70 13 13 info@13group.eu

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

 Какво представлява договорът за паричен заем? Как да гарантираме вземането си със договор за заем?  Кога да използваме договор за заем?  Приложен образец/бланка/ на договор за заем, разписка за получена сума и др!

Договорът за заем на пари или вещи е уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД, чл.чл. 240-241) и не е изменян с десетилетия. С този договор заемодателят предава в собственост на заемателя пари или вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество. Договорът за заем трябва да се отличава от заема за послужване, при който една вещ (например автомобил, домакинска вещ и т.н.) се дава временно на друго лице, за да „си послужи“ с нея, след което да я върне, и от договора за банков кредит, който е специфична банкова сделка.

По закон страните могат да уговарят свободно условията на заема, стига уговорките да не противоречат на закона или на морала. Задължителна е само разпоредбата, че заемодателят дължи обезщетение за вредите, причинени от скрити недостатъци на вещта, ако ги е знаел и умишлено или поради груба небрежност не ги е съобщил на заемателя (например в случай на дадени вредни или опасни вещи или подправени парични знаци).

Всички условия по договора за заем се уговарят между страните. По-важните от тях са количеството, размерът и валутната мярка. Точното описание на даваните в заем пари и вещи трябва да е недвусмислено – за парите – вида валута, а за вещите – вида и качеството. Няма пречка да се уговори заем и в чуждестранна валута или да се приложи т.нар. валутна мярка – предметът на паричния заем да се уговори в български левове, но като равностойност на определена чуждестранна валута. Тази клауза има важно значение в периоди на голяма инфлация, когато националната валута бързо губи стойността си и към момента на връщането дадената сума има значително по-ниска стойност.

Срокът на договора за заем се уговаря между страните. Ако не е уговорено друго обаче, се приема, че заемателят трябва да върне заетите пари или вещи в течение на един месец, след като заемодателят му отправи покана за това. Поканата може да бъде устна пред свидетели и/или писмена, чрез телеграма, писмо с обратна разписка или нотариална покана.
Няма пречка да се уговори и връщане на заема на части.

Важно !!! Ако задължението не се потърси в продължение на пет години, след това то се погасява по давност, т.е. заемателят няма право да си го търси през съда

Ако не е уговорено друго, дадените в заем пари се връщат по местожителството на заемодателя. При договора за заем лихва се дължи само ако е уговорена писмено. Във всички други случаи договорът може да се сключи и в устна форма. При заема с лихва обаче писмената форма е задължителна. Това е така, защото лихвоносният заем надхвърля рамките на битовото отношение и се превръща в сделка, която носи печалба. Освен това писмената форма е много по-подходяща за доказване на такъв род сделки.
При неизпълнението на задълженията по договор за заем могат да се уговорят неустойки. Забавата за изпълнението на задълженията влече след себе си лихви за забава – т.нар. мораторни лихви. Това се отнася както до заемодателя, който не е върнал получения заем, така и до заемодателя, ако не предостави или се забави с даването на уговореното.

Винаги използвай договор за заем, ако:
 • Трябва да дадеш или искаш да получиш определена сума пари.
 • Искаш да имаш доказателство, че си дал пари на някой.
 
Важно!!!
 • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма задължително в случаите, в които се уговаря възнаграждение (лихва), както и когато заемната сума надвишава 5000 лева.
 • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на паричната сума, а не самото подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка с възнаграждението (лихвата), неустойките и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.
 • Когато заемната сума е равна на или надвишава 10 000 лв. (или еквивалент в чужда валута), всяко прехвърляне на парични средства по договора трябва да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка т.е. по банков път

Какви са задължителните реквизити в Договор за паричен заем:
 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на предаваната парична сума – сроковете и начините на нейното предаване, респективно връщане, възнаграждение и др.
 • Странипо договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задължениятана страните са свързани с предаването на паричната сума и нейното връщане в уговорените срокове.
 • Срокътна договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни разяснения и насоки:

 

 • При издаване на Записа на заповед е важно да се посочи падежът (датата, на която трябва да се върне паричната сума). Според закона, когато падежът не е определен, сумата се дължи при поискване от страна на лицето, в чиято полза е издаден документът. В този случай може да се иска изпълнение в срок от една година от датата на издаване, като издателят може да удължи или да намали този срок едностранно преди издаване на Записа на заповед.
 • С този документ ще имаш възможност да добавиш и допълнителни клаузи като “без протест”, “без разноски” и “не на заповед”.
 • Клаузата “без протест” означава, че издателят няма да има право да откаже да приеме записа на заповед или да плати сумата, дължима по него.
 • Клаузата “без разноски” означава, че поемателят няма да може да претендира заплащане на разноски, които е направил във връзка със събиране на сумата по записа.
 • Клаузата “не на заповед” означава, че поемателят няма да може да прехвърли правата по записа на заповед чрез джиро (отбелязване на самия документ или на допълнителен лист, че правата по него са прехвърлени на друго лице). Той обаче ще може да прехвърли правата чрез договор за цесия.

Допълнителни уговорки в Договор за паричен заем:

 

 • В допълнение към основните клаузи, има възможност да се добаят допълнителни уговорки, свързани с възнаграждение, обезпечение на заема, неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.
 • Трябва да се знае, че по начало договорът за паричен заем е безвъзмезден, т.е. подлежи на връщане толкова, колкото е дадено, като страните могат да договорят определено възнаграждение (лихва), но това трябва да бъде изрично отбелязано в договора.
 • Когато и двете страни по Договора за паричен заем са търговци, то се предполага, че възнаграждение се дължи, но е необходимо то също да бъде отбелязано в договора.

В случай че имате затруднения при събиране на вземания/вкл. по договор за заем/ и не Ви се правят допълнителни разходи за съдебни дела, не се колебайте да ни потърсите безплатно/www.13group.eu/! Ние можем да поемем всички разходи по завеждането и воденето съдебни дела/вкл. държавни такси/ и извършим  всички необходими действия за събирането на Вашите вземанията

Плащате възнаграждение само при успех!

Без разходи, без разноски, без такси, без загуба на време!

Можете да ни намерите на www.13group.eu  или 0899 701313

ПРИЛОЖЕНИ: ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ – ВАРИАНТ 1 – ИЗТЕГЛИ ТУК

ПРИЛОЖЕНИ: ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ – ВАРИАНТ 2 – ИЗТЕГЛИ ТУК

ПРИЛОЖЕНИ: РАЗПИСКА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ – ИЗТЕГЛИ ТУК

ПРИЛОЖЕНИ: РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧЕНА СУМА – ИЗТЕГЛИ ТУК

 

Запис на заповед – тук 

Събиране на суми по фактура – тук

Какво представлява заповедното производство – тук

LinkedIn
LinkedIn
Share