0899 70 13 13 info@13group.eu

Какво представлява европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС)?

Посредством европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС) даден съд в една държава — членка на ЕС – може да запорира средства в банковата сметка на длъжник в друга държава — членка на ЕС. Процедурата може да бъде използвана само при трансгранични дела, при които съдът, провеждащ процедурата, или местоживеенето на кредитора трябва да се намират в държава членка, различна от тази, в която длъжникът държи сметката си. Процедурата за получаване на ЕЗЗБС е уредена и въведена с Регламент (ЕС) No 655/2014 и се прилага от 18 януари 2017 г. Процедурата цели да улеснява събирането на вземания в ЕС и служи като обезпечителна мярка и позволява на кредитора да се сдобие със заповед за запор. Посредством заповедта за запор се избягват последващи затруднения при изпълнение на осъдително решение в полза на кредитора, произтичащи от прехвърляне или изтегляне на средства от банкова сметка, открита в банка в ЕС. Европейската заповед за запор на банкови сметки е алтернатива на съществуващите по националните законодателства аналогични мерки (например обезпечителни запори).

Предимства:

  • Процедурата е бърза и се осъществява без информиране на длъжника (ex parte).
  • Този „ефект на изненадата“ пречи на длъжниците да преместват, укриват или разходват парите.

Важно!!! Процедурата и Регламентът не се прилага в Дания и в Обединеното кралство.

Това означава, че:

  • кредитори, установени в Дания или в Обединеното кралство, не могат да поискат издаването на ЕЗЗБС,
  • не може да бъде получена ЕЗЗБС по отношение на банкова сметка, намираща се в Дания или Обединеното кралство.

Как се подава молба за издаване на ЕЗЗБС?

Съдържанието на всички формуляри, свързани с ЕЗЗБС, е уредено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1823 на Комисията. Има възможност да попълните всички формуляри онлайн.

Самото депозиране на молба с искане за издаване на заповед за запор не означава, че желаният резултат от кредитора неминуемо ще бъде постигнат. Кредиторът трябва да представи достатъчно доказателства, за да се увери съдът, че е налице спешна необходимост от мярка за защита под формата на заповед за запор, тъй като съществува реална опасност без такава мярка последващото изпълнение на иска на кредитора срещу длъжника да бъде осуетено или значително затруднено. Значителният брои на сделките описани по партидата на длъжника в Службата по вписвания не налага извод за влошено имуществено състояние на длъжника.

Във всички случаи, дори когато вече е получил съдебно решение, кредиторът следва да докаже по убедителен начин пред съда, че неговото вземане спешно се нуждае от съдебна закрила и че без заповедта, изпълнението на съществуващото или на бъдещо съдебно решение може да бъде възпрепятствано или значително затруднено, тъй като съществува реална опасност за кредитора, докато започне изпълнението на съществуващото или на бъдещо съдебно решение, длъжникът да е пропилял, укрил или унищожил активите си или да се е разпоредил с тях на по-ниска стойност, в необичаен размер или чрез необичайно действие.

Имайте предвид, че: не трябва да се предостави точна информация относно сметката, подлежаща на запор (т.е. номер на банкова сметка), ако не разполагате с такава информация – достатъчно е само да предоставите наименованието на банката, в която се държи сметката. Ако не знаете наименованието на банката, в която длъжникът държи сметката, можете съгласно Регламента да поискате от съда да предприеме действия за получаване на тази информация.

Ако имате затруднения при събирането на вашите вземания, не се колебайте да ни потърсите безплатно/www.13group.eu/! Ние ще извършим  всички необходими действия по събирането.

Плащате възнаграждение само при успех!

Можете да ни намерите на www.13group.eu  или 0899 701313

Запис на заповед – тук 

Договор за заем – тук

Събиране на суми по фактура – тук

Какво представлява заповедното производство – тук

 

 

LinkedIn
LinkedIn
Share