0899 70 13 13 info@13group.eu

Събирането на неплатени фактури е основен и най-често срещан  проблем на бизнеса в България. Важно е да се прави разграничение периодично или като еднократно задължение.

Например най-масовите периодични задължения са за доставката на газ, електричество, телефонни и Интернет услуги и т.н. В такива случаии правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в три годишен срок от издаването на фактурата. Ако то не се упражни в този срок, то се погасява по давност и издателят на фактурата губи правото на принудително събиране на задължението. Когато имаме еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава давността е пет години.

Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. Възможно е  да не е уговорен срок за плащане на паричното задължение. Съгласно чл.327 ал.1 от ТЗ, купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго.  Плащане по фактурите може да бъде уговорено и осъществено по банков път, като няма уговорен срок за плащане. Предвид на това съгласно ЗСче. и установената практика  паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактурата. След изтичане на този срок по всяка фактура длъжника е изпаднал в забава, което поражда право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

Когато обаче вземането ми е безспорно (не е предмет на висящ пред съда спор), законът ми дава правото да използвам една облекчена процедура, а именно заповедно производство/повече за заповедното производство ТУК/. Предимствата му са, че е по-бързо, а също така и по-евтино. По тези дела Районният съд издава Заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника и ако не постъпи възражение в двуседмичен срок, Заповедта влиза в сила и се издава изпълнителен лист. Той ми дава право да премина към принудително изпълнение чрез съдебен изпълнител/ЧСИ или ДСИ/.

Често единствен проблем се оказват нужните първоначално допълнителни средства по завеждането и воденето на делото, но резултатът е гарантирано положителен, когато заявленията са надлежно оформени, а съдебните и изпълнителни дела заведени от професионалисти.

Ако имате затруднения при събиране на вземания по неплатени фактури и не Ви се правят допълнителни разходи за съдебни дела, не се колебайте да ни потърсите безплатно/www.13group.eu/! Ние можем да поемем всички разходи съдебни дела и извършим  всички необходими действия за събирането на Вашите вземанията

Плащате възнаграждение само при успех!

Без разходи, без разноски, без такси, без загуба на време!

Можете да ни намерите на www.13group.eu  или 0899 701313

 

Запис на заповед – тук 

Договор за заем – тук

Какво представлява заповедното производство – тук

 

 

LinkedIn
LinkedIn
Share